Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności służy do wyjaśniania, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci w związku z tym uprawnienia.

Polityka prywatności została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://zainspirujwnetrzem.pl/ jest Aleksandra Skała, Aleja Pokoju 83E/28, 31-564 Kraków (dalej: Administrator).

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych
1. Strona https://zainspirujwnetrzem.pl/ przetwarza Twoje dane osobowe w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego. Dane osobowe, o ile zostaną podane, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora., co obejmuje w szczególności:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail.

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy dane dotyczące parametrów połączenia (adres IP, czas połączenia).

3. Przetwarzanie niniejszych danych może odbywać się za pomocą aplikacji podmiotów trzecich. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, na co użytkownik wyraża zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. b oraz f Rozporządzenia. W celu usprawnienia monitorowania strony https://zainspirujwnetrzem.pl/, Administrator korzysta z kodu śledzenia Google Analytics w celu analizy statystyk oraz pikselu konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 

Okres archiwizacji danych osobowych
Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Udostępnienie danych osobowych
1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Prawa użytkownika
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: zainspirujwnetrzem.pl@gmail.com

3. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeśli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki „cookies”
1. Serwis korzysta z plików „cookies”.

2. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe
• „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
• „Stałe” ( persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Użytkownik ma prawo decydowania w zakresie dostępu plików „cookies” poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

  1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na funkcjonalności dostępne na stronie.

Postanowienia końcowe
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Zajmuję się projektowaniem wnętrz, tych wymarzonych, funkcjonalnych, pięknych. Projektując, biorę pod uwagę wszystko to, o czym marzy klient, wyjaśniam niejasności, a także podaję alternatywne rozwiązania.